برنامه کاهش آسیب به شیوه‌ی راه حل محور
0 رای   

قیمت نهایی : 30,000 تومان
نام شما :  
آدرس ایمیل :  
مشخصات من نمایش داده شود :  
متن دیدگاه :  
کد روبرو را وارد کنید :

عنوان: برنامه کاهش آسیب به شیوه‌ی راه حل محور، کار اثربخش با افراد سوء مصرف کننده مواد

تالیف: سین فوی

مترجمان : زهرا جنابان – دکتر میر سعید جعفری

انتشارات: آکادمیک

مشخصات ظاهری : 1۰8ص.: مصور، جدول

نوبت انتشار: اول  -1397 تهران

قیمت:  30000 تومان

فهرست
فصل اول: مقدمه
چکیده
فصل دوم: مقدمهای بر اثربخشی درمان کوتاهمدت راهحل محور
مقدمه
مبانی اولیه
فرضیات و رفتارهای درمانگران
فرضیات
اجزاء درمان کوتاهمدت راهحل محور
تغییر پیش از جلسه
راهحلهای قبلی
سوال معجزه
سؤالات درجه بندی شده
بهاندازه کافی خوب
استثناها
استثنائات در مورد معجزه
گوش دهید تا ساختار مناسب را انتخاب کنید
کار در منزل/آزمایشها
جلسات متوالی
بازخورد
کمی تفکر
بنابراین، آیا این کار جواب میدهد؟
تفکر
فصل سوم: مقدمه ای بر زیان کاهی
مقدمه
تاریخچه زیان کاهی
زیان کاهی در سطح جهانی
ویژگی های زیان کاهی
زیان کاهی در عمل
زیان کاهی در عمل: مثال هایی برای فرد31
منافعی که با اتخاذ این روش به جامعه ارائه می شود
مواد مخدر مختلف چقدر خطرناک هستند؟
درمان زیان کاهی
شواهد زیان کاهی
زیان کاهی: ناسازگاری ها و انتقادها
تفکر
فصل چهارم: اعتیاد: نظریه ها، مفهوم سازی و شیوه های فعلی
مقدمه
تاریخچه
پژوهش
پارک موش های صحرایی
حقوق بشر
نظریه ها و شیوه ها
نظریه های اعتیاد
شیوه فعلی
مدل فرا نظریه ای (مراحل تغییر)
مدیریت احتمالات
مصاحبه انگیزشی
دوازده گام
مدل مینه سوتا
پیشگیری از بازگشت
انجمن های درمانی
رویکرد تقویت جامعه ( (CRA
رفتار درمانی-شناختی
نتیجه گیری
تفکر
نکته ها
فصل پنجم: مطالعات موردی
مقدمه
استفان
استثناءها
استفان
اوین
اولین باری که سوال معجزه گر را پرسیدم
برایان
لیام
مارک
آگهی برای مصرف کننده مواد مخدر
جان
شارلوت
بازگشت به اعتیاد
پائول
ارائه دانش متخصصانه
تکلیف/آزمایشات
مایک
ماری
جیم
نتیجه گیری
تفکر
فصل ششم: تشابهات و توصیه ها
مقدمه
تشابهات بین SFBTو HR
چگونه می توان یک درمانگر SFBTو HRبهتر شد؟
نتیجه گیری
ضمیمه 1
منابع درمان کوتاه مدت راه حل محور
وب سایت ها
وب سایت های اروپایی
کتاب های درباره SFBT
دیگر منابع
ضمیمه 1
منابع زیان کاهی122
وب سایت ها 122
کتاب ها

کتاب های مرتبط

محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید