سنجش از دور خشکسالی (تئوری،اندازه گیری و کاربرد)
0 رای   

قیمت نهایی : 33,000 تومان
نام شما :  
آدرس ایمیل :  
مشخصات من نمایش داده شود :  
متن دیدگاه :  
کد روبرو را وارد کنید :

عنوان: سنجش از دور خشکسالی (تئوری،اندازه گیری و کاربرد)

نویسندگان: سعید جوی زاده ،حمیدرضا غفاریان مالمیری، سارا کاویانی آهنگر، دکتر مسعود نصرتی

انتشارات: آکادمیک

شابک: 4-90-8423-600-978

نوبت انتشار: اول 1397-تهران

قیمت: 28000 تومان

تعداد صفحه: 275

♦ فهرست مطالب ♦

 

فصل اول 11

اصول و مبانی سنجش از دور 11

چکیده     11

1-1 مقدمه           11

1-2 سکو و سیستم سنجنده    13

1-2-1 ماهواره‌های زمین مرجع (Geostationary)        13

1-2-2 ماهواره‌های مدار قطبی           16

1-2-3 ماموریت‌های عملیاتی U.S.     18

1-2-4 انواع سنجنده           21

1-2-5 ویژگی‌های داده        23

1-2-5-1 قدرت تفکیک مکانی           23

1-2-5-2 توان تفکیک طیفی 23

1-2-5-3 توان تفکیک زمانی 23

1-2-5-4 توان تفکیک رادیومتری       23

1-3 سیستم انتقال داده و دریافت زمینی 29

1-4 سیستم پردازش داده       29

1-4-1 کالیبراسیون رادیومتری           29

1-4-2 پردازش هندسی        31

1-4-3 ارتقاء کیفیت تصویر  33

1-4-4 تحصیحات اتمسفری  35

1-4-5 ترکیب دو تصویر و ادغام محصول         36

1-5  تهیه نقشه از متغیرهای طبقه ای (نوعی)    37

1-6 تخمین متغیرهای کمی   42

1-6-1 مدلسازی تابشی رو به جلو       42

1-6-1-1 نمایش تولید          42

1-6-1-2 مدلسازی تشعشع سطحی      43

1-6-1-3 انتقال تشعشع اتمسفری        45

1-6-1-4 مدلسازی سنجنده    46

1-6-2 روش‌های تبدیل معکوس (Inversion Methods) 47

1-6-2-1 تحلیل آماری و تکنیک‌های یادگیری دستگاهی     47

1-6-2-2 الگوریتم‌های بهینه سازی     48

1-6-2-3 الگوریتم‌های جدول انتخاب   48

1-6-2-4 روش‌های تحلیل داده           49

1-7 ایجاد، بایگانی و توزیع محصولات سطح بالا 50

1-8 اعتبار بخشی به محصول            51

1-9 کاربردهای سنجش از دور           52

1-10 نتیجه گیری  54

فصل دوم 55

مروری بر مفاهیم خشکسالی  55

چکیده     55

2-1 مقدمه           55

2-2 نیاز به تحقیق پیرامون موضوع خشکسالی    57

2-2-1 تأثیر تغییر اقلیم بر خشکسالی    57

2-2-2 تأثیر خشکسالی ‌های دور دنیا در طول دهه‌های اخیر            59

2-2-3 آمریکای شمالی        59

2-2-4 اروپا         60

2-2-5 آسیا          61

2-2-6 استرالیا      62

2-2-7 افریقا        62

2-3 خشکسالی  به عنوان یک بلایای طبیعی      63

2-4 تعاریف خشکسالی        64

2-4-1 طبقه‌بندی خشکسالی ‌ها           65

2-4-2 خشکسالی  آب‌های زیرزمینی   66

2-4-3 انتشار خشکسالی  آب‌های زیرزمینی       66

2-5 شاخص‌های خشکسالی   67

2-5-1  شاخص بارش استانداردشده      69

2-5-2 شاخص شدت خشکسالی  پالمر (PDSI)    71

2-5-3شاخص رطوبت محصول         72

2-5-4 شاخص ذخیره‌ی آب سطحی     73

2-5-5 شاخص شرایط پوشش گیاهی    73

2-5-6  بارش مؤثر (EP)     74

2-5-7 بر مبنای رطوبت خاک           74

2-5-8  شاخص روان‌آب استانداردشده (SRI)      75

2-5-9 بر اساس سنجش از دور          75

2-5-10 پایش خشکسالی  (DM)        76

2-6 مقایسه‌ی شاخص‌های خشکسالی    76

2-7 شناسایی خشکسالی       77

2-8 استفاده از اقلیم‌شناسی گذشته در مطالعات خشکسالی     78

2-8-1 بازسازی حلقه‌های درختان برای مطالعه‌ی خشکسالی            78

2-8-2 استفاده از زمین‌های پیت برای مطالعات خشکسالی ‌هایی با قدمت قرن    79

2-9رابطه‌ بین خشکسالی وشاخص‌های اقلیمی بزر‌گ‌مقیاس    80

2-9-1 مثال‌هایی از خشکسالی ‌های دهه‌ای/بین‌سالی در ارتباط با شاخص‌های خشکسالی   81

2-9-2 رابطه‌ی بین خشکسالی  کشاورزی و شاخص‌های اقلیمی بزرگ‌مقیاس    82

2-10 نتیجه‌گیری   83

فصل سوم            87

سنجش از دور و خشکسالی: فرصت ها و چالش های پیش رو           87

چکیده     87

3-1مقدمه            87

3-2 پیشرفت در سنجش از دور خشکسالی از دیدگاه  اقلیم شناسی       90

3-2-1 بارش        91

3-2-2 رطوبت خاک           93

3-2-3 آب زیر زمینی و ذخیره آب زمین           95

3-2-4 تبخیر-تعرق            97

3-2-5 برف         100

3-3 پیشرفت در سنجش از دور خشکسالی از یک دیدگاه اکولوژیکی   102

3-4 مدل های خشکسالی ترکیبی و چندشاخصی   109

3-5 شکاف های تحقیقاتی، چالش ها و فرصت ها 112

3-5-1 اثرات خشکسالی بر چرخه های کربن و نیتروژن    112

3-5-2 ترکیب داده های رطوبت خاک و آب گیاه  114

3-5-3 شاخص های پوشش گیاهی براساس ریزموج          115

3-5-4 پیوستگی، همنواختی و مدیریت داده ها    117

3-5-5 پایش خشکسالی با استفاده ازترکیب  چند شاخص     118

3-5-6 ارتقاء سیستم هشدار سریع خشکسالی با استفاده از مشاهدات ماهواره ای  119

3-5-7 توسعه پیشینۀ داده اقلیمی         120

3-5-8 عدم قطعیت 121

3-5-9 مقبولیت اجتماعی      122

3-6 نتیجه گیری    122

فصل چهارم          125

بارش و سنجش از دور         125

چکیده     125

4-1مقدمه            126

4-2 رادیو ساوندها  127

4-3 سنجش بارش با استفاده از رادار    127

4-3-1  تاریخچه‌    127

4-3-2 اصول کار رادار       128

4-3-3 سیستم‌های عملیاتی    130

4-3-4  منابع خطا  130

4-3-5 دقت و اصلاحات      133

4-3-6  پیشرفت‌های نوین     134

4-3-7 نمایش سنجش‌ها        138

4-3-8 هزینه‌ها و موارد استعمال        139

4-3-9 یک رادار ساده‌تر      139

4-4 سنجش بارش با استفاده از ماهواره 140

4-4-1 مدارهای ماهواره‌ها    140

4-4-2 مقایسه‌ی مدارها        142

4-4-3  ماهواره‌ها  143

4-4-4 طیف الکترومغناطیس 144

4-4-5 درک طیف مرئی و مادون‌قرمز پرتو‌سنج‌ها            146

4-4-6 پرتوسنج‌های پیمایشی 147

محدودیت‌های سنجش‌های ماهواره‌ای     157

تخمین میزان بارش از روی سنجش‌های ماهواره   158

فصل پنجم            172

برف و سنجش از دور          172

5-1 مقدمه           172

5-2 گسترهی مکانی           175

5-2-1 مقیاس کوچک          175

5-2-1-1 تصویرسازی  در محدودۀ مرئی و مادون قرمز (VIR)        175

5-2-1-2 تصویرسازی SAR 177

5-2-2 مقیاس متوسط          180

5-2-3  مقیاس جهانی          184

5-3 معادل آب برق و عمق برف        189

5-3-1 مقیاسهای کوچک و میانه         189

5-3-2 مقیاس جهانی           190

5-4 مدلسازی ذوب برف و روانآب      193

5-5 خصوصیات فیزیکی تودهی برف  194

5-5-1 انعکاس و آلبدو         194

5-5-2 اندازه ذره   196

5-5-3 دما           197

5-5-4 خصوصیات رادار     198

فصل ششم            199

رطوبت خاک و سنجش از دور            199

چکیده:    199

6-1 مقدمه           200

6-1-1 اهمیت اطلاعات رطوبت خاک  200

6-1-2 چالش های پیش روی تخمین رطوبت خاک            200

6-1-3 روند ارتقاء سنجنده ها برای تخمین رطوبت خاک    202

6-1-4 هدف و مراحل کار در فصل     203

6-2 روشهای بازیابی رطوبت خاک با استفاده از سنجش از دور        203

6-2-1 گروه روش های سنجش از راه دور فعال   204

6-2-2 مدل های پس پراکنشی            205

6-2-3  گروه روش های سنجش از راه دور غیرفعال         206

6-2-3-1 روش رابطۀ مثلثی جهانی     207

6-2-3-2 مدل های درخشندگی           209

6-2-4 روشهای دورسنجی ترکیبی فعال و غیرفعال           209

6-2-4-1الگوریتم های ترکیب شدۀ ماکرویو        210

6-2-4-2 تکنیک تحلیلی آماری          211

6-4-2-3 کاربرد شبکه های عصبی    211

6-3 مقایسه ی نتایج            212

6-5 نتیجه گیری    217

فصل هفتم            219

تبخیر-تعرق و سنجش از دور 219

7-1 مقدمه           219

7-2 اصول و مبانی نظری مدل سازی شارهای حرارتی و آبی          222

7-3 بررسی الگوریتم های موجود تبخیر و تعرق برای مقیاسهای محلی، منطقه ای و جهانی          228

7-3-1 شاخص توازن انرژی سطح (SEBI)) مننتی و چاودوری، 1993)         228

7-3-2 الگوریتم تعادل انرژی سطح زمین (SEBAL) ، (باستیانسن و همکاران، a,b1998)            233

7-3-3 شاخص تعادل انرژی سطح ساده شده (S-SEBI) ، (رورینک و همکاران، 2000)  233

7-3-4 سیستم تعادل انرژی سطحی (SEBS) (سو، 2002)  236

7-3-5 مدل تبادل حرارتی زاویه ای (BATIRHE)، (جیا، 2004)     241

7-3-6 سیستم تعادل انرژی سطح چندگانه (MSSEBS، کالین و همکاران 2005)           245

7-4 خلاصه         246

فصل هشتم           249

آب های سطحی و سنجش از دور         249

8-1 مقدمه           249

8-2 تشخیص آب سطحی      250

8-3 برآورد منطقه ی دریاچه و مخزن  252

8-4  تالاب ها       256

8-5 سطوح دریاچه ها         258

8-6 سطوح دریاچه ها و جریان ها       261

8-7 نتیجه گیری    270

منابع      273

کتاب های مرتبط

محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید